STAATSCOURANTVestiging voorkeursrecht ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten in plangebied Rijksweg/Bergerhofweg in Reuver, BeeselTer inzageGevolgenBezwaar

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Beesel

Geplaatst op Lokaalnieuwsreuver.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen reuver
  2. STAATSCOURANTVestiging voorkeursrecht ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten in plangebied Rijksweg/Bergerhofweg in Reuver, BeeselTer inzageGevolgenBezwaar

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Beesel op 30 september 2013 op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder a, van de Wvg heeft besloten om percelen die gelegen zijn in het plangebied Rijksweg/Bergerhofweg aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het plangebied Rijksweg/Bergerhofweg is gelegen in de oksel van de beide wegen in Reuver. De percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kaart en lijst van aangewezen percelen. Het besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant. Het geldt voor een termijn van drie jaar na dagtekening van het besluit, tenzij voor dat tijdstip een bestemmingsplan of inpassingsplan dan wel een overeenkomstige ruimtelijke planvorm als voorzien in de Crisis- en Herstelwet is vastgelegd. Het raadsbesluit en de daarbij behorende stukken (de lijst van aangewezen percelen en de kadastrale tekening waarop de aangewezen percelen zijn weergegeven) liggen met ingang van 3 oktober 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klantenbalie van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1 in Reuver. Openingstijden (zonder afspraak): maandag tot en met vrijdag 9-13 uur en maandagavond 17-19.30 uur. Openingstijden na afspraak: maandag tot en met vrijdag 13-16 uur. De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk de erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Beesel te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen het raadsbesluit bezwaar maken door schriftelijk bij de raad een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam, adres en handtekening van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient vóór 14 november 2013 door de raad te zijn ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Raad van de gemeente Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Indien een belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (locatie Roermond) Postbus 950, 6040 AZ, Roermond.

Unknown

 Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Lokaalnieuwsreuver.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Reuver. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Reuver

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.